Algemene Voorwaarden

1. Bepalingen

1.1. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2. Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee e-carmarket een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.3. Door de website van e-carmarket te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden van e-carmarket.

1.4. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website van e-carmarket.

1.5. De Algemene Voorwaarden van e-carmarket zullen op verzoek aan u worden toegezonden, hiervoor dient u zich te richten tot info@e-carmarket.nl.
1.6. Deze website is samengesteld door de e-carmarket.

2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen e-carmarket en Klant. De toepasselijkheid van enige vorm van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.3. e-carmarket behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan Klant en treden 1 maand na de bekendmaking in werking indien niet anders vermeld.

2.4. Indien Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoud e-carmarket zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggaaf van gelden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij e-carmarket en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.

3.2. Door e-carmarket verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Gebruik e-carmarket

4.1. U dient zich als gebruiker van e-carmarket in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

4.2. Het is u onder meer niet toegestaan om de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van e-carmarket en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

4.3. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van e-carmarket, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.

4.4. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van e-carmarket waarbij de website binnen de kaders van e-carmarket verschijnt) aan te brengen, indien e-carmarket daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@e-carmarket.nl

4.5. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt e-carmarket zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

5. Betalingen

5.1. Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij een bestelling via e-carmarket geldt in principe betaling en verzending onder rembours. De verzendkosten verbonden aan de betaling onder rembours zijn voor de Klant, eventuele retourzendingen komen eveneens voor rekening van de Klant. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.

5.2. Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn en / of overeengekomen wijze betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Klant.

5.3. Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

6. Intellectuele eigendom

6.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot haar website(s) berusten uitsluitend bij e-carmarket en/of haar leveranciers.

6.2. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met haar website(s) en e-carmarket in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

6.3. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van e-carmarket.

6.4. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van e-carmarket en/of haar leveranciers, behoudt e-carmarket zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1. e-carmarket is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website(s), noch van websites die op enigerlei wijze met de website van e-carmarket zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). e-carmarket is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. e-carmarket is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via haar website(s) van e-carmarket.nl worden aangeboden.

7.2. e-carmarket is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website(s), daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van e-carmarket.

7.3. e-carmarket garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is.

7.4. e-carmarket garandeert ook niet dat de op haar website(s) aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.

7.5. e-carmarket garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

7.6. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (de adverteerder). e-carmarket is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan e-carmarket.

7.7. U vrijwaart e-carmarket voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Algemene Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website(s).

7.8 e-carmarket kan op geen enkele manier, in de meest ruime zin van het woord, aansprakelijk voor gevolgen welke voortvloeien uit het gebruik van de door e-carmarket aangeboden producten en diensten. e-carmarket aanvaard eveneens geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van haar diensten en of producten.

8. Privacy Policy en Cookie Policy

8.1. Onze Cookie Policy en Privacy Policy zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via onze website worden verzameld en verwerkt

9. Nietigheid

9.1. Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden.

9.2. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

10. Toepasselijk recht

10.1. De Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

10.2. Ontstane geschillen tussen e-carmarket en derden naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de hiervoor bevoegde rechter in Nederland.

11. Klachtenservice

11.1 Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht aan ons kenbaar maakt. Alleen dan kunnen wij immers proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan onze klanten te verbeteren.

11.2 Voor klachten, vragen en / of problemen kunt u contact met ons opnemen via info@e-carmarket.nl

Lekkeraandestekker.nl

Lekkeraandestekker

Lekkeraandestekker.nl is de site over het rijden van een elektrische scooter

Bezoek nu!

Solar Top 50

Solar Top 50

Help E-Carmarket aan een mooie positie in de Solar Top 50

Bezoek nu!

Foto's